Algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden De Groot-Handel.com B.V.

1. DEFINITIES
1.1De Groot-Handel.com B.V.: De Groot-Handel.com B.V., gevestigd aan De Hork 18 (5431 NS) te Cuijk, gebruiker van de Algemene voorwaarden.
1.2De Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie De Groot-Handel.com B.V. een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan.
1.3Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen De Groot-Handel.com B.V. en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechtshandelingen) ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.4Producten: alle zaken die onderwerp zijn van een overeenkomst, waaronder mede begrepen tegels en sanitair.
  
2. TOEPASSELIJKHEID
2.1Met het depot van deze Algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven zijn alle voorgaande voorwaarden van De Groot-Handel.com B.V. vervallen.
2.2Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Groot-Handel.com B.V. en de klant waarop De Groot-Handel.com B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.3De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Groot-Handel.com B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.4Aanvullingen of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door De Groot-Handel.com B.V. schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
2.5Indien De Groot-Handel.com B.V. bij enige overeenkomst een afwijking op deze voorwaarden met de klant heeft gemaakt, kan de klant zich daar bij latere overeenkomsten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2.6De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Groot-Handel.com B.V. en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
  
3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
3.1Een aanbieding bindt De Groot-Handel.com B.V. niet, tenzij schriftelijk bevestigd, en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
3.2De door De Groot-Handel.com B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
3.3De Groot-Handel.com B.V. kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Groot-Handel.com B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Groot-Handel.com B.V. anders aangeeft.
3.5Een samengestelde prijsopgave verplicht De Groot-Handel.com B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7De Groot-Handel.com B.V. geeft nooit een offerte uit als aanneemsom. Eventuele nabestellingen zijn voor rekening koper.
3.8De koper is zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheden (m²) vermeld in de offerte.
  
4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding en ondertekening van de overeenkomst door de klant van de door De Groot-Handel.com B.V. gedane aanbieding en nadat De Groot-Handel.com B.V. deze schriftelijk heeft bevestigd. Of indien door De Groot-Handel.com B.V. uitvoering wordt gegeven aan een order.
4.2Tevens komt de overeenkomst tot stand indien de klant de partij na levering accepteert inclusief factuur en Algemene voorwaarden.
  
5. UITVOERING VAN DE BESTELLING
5.1De Groot-Handel.com B.V. zal bij de uitvoering van de bestelling de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
5.2Tengevolge van de aard van het bedrijf en de producten is De Groot-Handel.com B.V. in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van derden (zoals toeleveranciers, transporteurs, post, douaneautoriteiten en andere instanties evenals de productiecapaciteiten en voorraden van toeleveranciers), zodat De Groot-Handel.com B.V. niet kan garanderen dat geplaatste orders volledig en tijdig kunnen worden uitgevoerd.
5.3De door De Groot-Handel.com B.V. opgegeven (af)levertijden en aantallen gelden dus steeds als bij benadering en niet als fatale termijn. Schadevergoeding is De Groot-Handel.com B.V. nimmer verschuldigd.
  
6. LEVERING
6.1Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf fabriek of het magazijn van De Groot-Handel.com B.V., danwel op het met de klant overeengekomen adres door de producten ter beschikking te stellen.
6.2De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het overeenkomstig artikel 6.1 overeengekomen moment.
6.3Indien de klant de afname weigert, uitstelt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat De Groot-Handel.com B.V. hem hiervan in kennis heeft gesteld. De klant zal in dat geval het factuurbedrag en alle aanvullende kosten direct verschuldigd zijn.
6.4Komen De Groot-Handel.com B.V. en de klant bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen onder de bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant meegedeelde condities. De Groot-Handel.com B.V. behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren, tenzij anders overeengekomen.
6.5Indien De Groot-Handel.com B.V. gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan De Groot-Handel.com B.V. ter beschikking heeft gesteld.
6.6Indien De Groot-Handel.com B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter niet met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant De Groot-Handel.com B.V. schriftelijk ingebreke te stellen.
6.7Kosten van levering worden apart vermeld in de offerte, tenzij anders overeengekomen.
  
7. PRIJZEN
7.1Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van de klant de kosten van de verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen en belastingen opgelegd of geheven terzake van de producten en het vervoer daarvan.
7.2De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor De Groot-Handel.com B.V. geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van De Groot-Handel.com B.V. worden geheven c.q. door derden ten laste van De Groot-Handel.com B.V. worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft De Groot-Handel.com B.V. het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de klant door te berekenen. De klant heeft 14 dagen de tijd te annuleren na bekendmaking.
  
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1De Groot-Handel.com B.V. blijft volledig eigenaar van de geleverde en te leveren zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, totdat de klant aan alles dat hij krachtens overeenkomst aan De Groot-Handel.com B.V. verschuldigd is of zal worden, heeft voldaan.
8.2Bij beslag, schuldsanering, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van De Groot-Handel.com B.V.. De klant staat er voor in dat een beslag op de producten direct wordt opgeheven.
8.3De klant is verplicht De Groot-Handel.com B.V. direct schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
8.4De Groot-Handel.com B.V. is in het verlengde van voorgaande, altijd gerechtigd al geleverde zaken bij de klant of diens houder weg te (doen) halen, indien de klant zijn verplichtingen tegenover De Groot-Handel.com B.V. niet nakomt. De klant zal hiertoe zijn medewerking verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van 5% van het factuurbedrag voor elke dag dat hij in gebreke blijft met de nakoming van deze verplichting.
  
9. RISICO OVERGANG
9.1Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
9.2Indien De Groot-Handel.com B.V. en de klant levering aan het adres van de klant overeenkomen, dan is het risico tijdens transport, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de klant.
  
10. BETALING
10.1Betaling dient contant bij aflevering te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien niet contant betaald wordt maar een betalingstermijn is afgesproken gelden de navolgende bepalingen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2Indien andere betalingscondities schriftelijk zijn overeengekomen dienen deze nageleefd te worden.
 1. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling als hierboven vermeld, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van De Groot-Handel.com B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  
11. INCASSOKOSTEN
11.1Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
11.2Indien De Groot-Handel.com B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
11.3De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
11.4De klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
  
12. OPSCHORTING EN ONTBINDING
12.1De Groot-Handel.com B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 – De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– Na het sluiten van de overeenkomst De Groot-Handel.com B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
12.2Voorts is De Groot-Handel.com B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Groot-Handel.com B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien De Groot-Handel.com B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en uit overeenkomst.
12.4De Groot-Handel.com B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
  
13. ONDERZOEK EN KLACHTEN
13.1De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
13.2Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan De Groot-Handel.com B.V. te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van bewijsstukken en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
13.3Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan De Groot-Handel.com B.V. met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde.
13.4Indien ingevolge het vorig leden tijdig wordt geklaagd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van De Groot-Handel.com B.V. en op de wijze zoals door De Groot-Handel.com B.V. aangegeven.
13.5Indien de klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald in de artikelen 14 en 15 van deze voorwaarden.
  
14. GARANTIE
14.1De Groot-Handel.com B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
14.2De factuur geldt tevens als garantiebewijs van het geleverde artikel.
14.3Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal De Groot-Handel.com B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst vervangen/ vergoeden indien aan de vereisten van artikel 13 is voldaan.
14.4De hierboven genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van verkeerd of oneigenlijk gebruik door klant of wanneer de ontvangen goederen op een onjuiste wijze worden
bewaard/opgeslagen door klant.
14.5Voorts kan met betrekking tot de navolgende onderwerpen gezien haar aard door De Groot-Handel.com B.V. nimmer garantie worden gegeven of door de klant een beroep op reclame gedaan worden:
 – kleurafwijkingen bij gebruik van natuursteen.
– producten die reeds zijn ver- of bewerkt (omtrent de slijtvastheid is het raadzaam dat klant zich vooraf laat adviseren door De Groot-Handel.com B.V.).- tintverschil in sanitair bij levering in verschillende fabrikanten.- tintverschil tussen zogenaamde uni en bijpassende decortegels.- verschil in kleurnuance bij tegels
14.6Indien De Groot-Handel.com B.V. producten aan de klant aflevert die De Groot-Handel.com B.V. van diens toeleveranciers heeft gekregen, is De Groot-Handel.com B.V. nimmer tot een verder gaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop De Groot-Handel.com B.V. ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.
14.7Goederen die niet op voorraad staan kunnen, tenzij zij niet aan de vereisten voldoen, niet geretourneerd worden. Voorraadgoederen kunnen uiterlijk 8 dagen na levering worden teruggebracht onder aftrek van 25% retourkosten van het bruto aankoopbedrag, en met een minimum van € 50,00.
  
15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1De Groot-Handel.com B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het bepaalde onder “garanties”. In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van De Groot-Handel.com B.V. te allen tijde beperkt tot de overeengekomen prijs van het product terzake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. Voor zover in rechte zou worden geoordeeld dat op De Groot-Handel.com B.V. een verdergaande vergoedingsplicht rust, gaat die vergoedingsplicht nooit verder dan hetgeen zij terzake van haar verzekeringsmaatschappij krijgt uitgekeerd.
15.2De Groot-Handel.com B.V. is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die klant of een derde terzake van (het gebruik van) producten mocht lijden, hieronder is mede begrepen bedrijfs- en milieuschade.
15.3Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van De Groot-Handel.com B.V. beperkt tot vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
15.4De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Groot-Handel.com B.V. of haar leidinggevend personeel.
15.5Onverminderd het bovenstaande is De Groot-Handel.com B.V. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
15.6In alle gevallen dient De Groot-Handel.com B.V. aansprakelijk te worden gesteld binnen een jaar nadat de schade zich heeft voorgedaan, op straffe van verval van rechten.
  
16. OVERMACHT
16.1Indien De Groot-Handel.com B.V. door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
16.2Duurt de overmachttoestand langer dan één maand, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt en in overeenstemming met wat verder in deze voorwaarden is bepaald.
16.3Ingeval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als De Groot-Handel.com B.V. als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
16.4Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van De Groot-Handel.com B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Groot-Handel.com B.V. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie door De Groot-Handel.com B.V. of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
16.5De Groot-Handel.com B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte brengen.
16.6Voor zover De Groot-Handel.com B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen en aan het nagekomen zelfstandige waarde toekomt, is De Groot-Handel.com B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
  
17. OVERDRACHT VAN RECHTEN
Het is De Groot-Handel.com B.V. toegestaan de uit enige overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.
  
18. GESCHILLEN
18.1De rechter in de vestigingsplaats van De Groot-Handel.com B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De Groot-Handel.com B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  
19. TOEPASSELIJK RECHT
19.1 Op elke overeenkomst tussen De Groot-Handel.com B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.
19.2Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  
20. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN
20.1Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven.
20.2 In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal een overeenkomst in het licht van deze voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.